Verkoopsvoorwaarden

Download in pdf-formaat

 

Lecot.be is een initiatief van Lecot NV.

 

Vestigingsadres

  • Lecot NV
  • Vier Linden 9
  • B-8501 Heule


Bereikbaarheid

  • Maandag tot en met vrijdag van 8u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 17u00
  • Telefoonnummer: +32 56 36 45 11
  • E-mailadres: info@lecot.be
  • Ondernemingsnummer: BE 0405 350 033
  • Bankrekeningnummer: BE83731028463815 – KREDBEBB

1.   Slechts onze leverings- en verkoopsvoorwaarden zijn geldig. Het aanvaarden van onze facturen impliceert onze algemene voorwaarden als aangenomen, zelfs indien ze niet dezelfde zijn als deze van de koper. Alleen bij schriftelijke bevestiging van onzentwege kan hierin een wijziging gebeuren.

2.   Alle klachten dienen gegrond en gemotiveerd te zijn en moeten uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen rechtstreeks per aangetekende brief aan verkoper worden geadresseerd.

3.   De plaats van levering is Heule. Levering van goederen geschiedt per baan, spoor of eigen vervoer, non franco en op risico van de koper, tenzij anders overeengekomen.

4.   Terugzending van goederen dient steeds vrachtvrij te geschieden.

5.   Leveringsdata worden altijd bij benadering opgegeven, het louter verstrijken van de leveringstermijn vernietigt het contract niet. In voorkomend geval is verbreking slechts mogelijk na schriftelijke ingebrekestelling. In geen geval kan overschrijding van de voorgestelde termijn aanleiding geven tot het eisen van schadevergoeding, zelfs niet bij ernstige overschrijding van de vooropgestelde termijn.

6.   Onze prijzen zijn niet bindend voor verdere bestellingen.

7.   Onze facturen zijn betaalbaar te Heule, ten laatste op vervaldag (zie voorzijde). Verdere leveringen worden gestaakt indien betaling van de voorgaande niet is geschied op de vervaldag.

8.   Bij niet-betaling op de vastgestelde vervaldag begint van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% ‘s jaars te lopen. Alle innings- en protestkosten hetzij van aanvaarde of niet-aanvaarde wissels, zegels of postontvangkaarten, bank- of discontokosten zijn ten laste van de koper.

9.   Voor de goede plaatsing en de werking van de door ons geleverde systemen en materialen nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid op ons.

10. De verkoper kan enkel aansprakelijk worden gesteld in het geval van zware fout, zware nalatigheid of opzet in hoofde van de verkoper. De aansprakelijkheid is hoe dan ook beperkt tot de vergoeding van voorzienbare, rechtstreeks en persoonlijke schade, en de verkoper kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor indirecte of gevolgschade. In elk geval wordt de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot de limieten van haar verzekeringspolis, en in het geval van niet-verzekerde schade is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de factuur.

11.Technisch advies, waaronder gegevens en inlichtingen over de geschiktheid en het gebruik van een product, verleend door de verkoper, weze het mondeling of schriftelijk, wordt naar beste weten en ter goeder trouw gegeven. Het advies ontheft de koper niet van eigen controle en proeven en zijn plicht om de producten te evalueren op hun geschiktheid voor de beoogde toepassing(en) en/of processen en om hen enkel daarvoor aan te wenden. Het gebruik en de verwerking van de producten voor een bepaalde toepassing valt derhalve volledig onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de koper. Desgevallend zal de koper gespecialiseerd advies bij derden inwinnen.

12. Bij gerechtelijke inning of bij betwisting zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk bevoegd, zelfs ingeval er op de koper wissels worden getrokken. In geval van niet-betaling op de vervaldag van de factuur ingevolge nalatigheid of slechte wil zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling met 12% verhoogd worden bij wijze van conventioneel verhogingsbeding met een minimum van 50 €  en een maximum van 1250 €.

13. De handelsreizigers hebben geen machtiging om geld te ontvangen.

14. De door ons geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, dit in uitdrukkelijke afwijking van artikel 1585 van het Burgerlijk Wetboek. De koper is nochtans verantwoordelijk voor de verkochte materialen en staat in voor hun verlies.

15. Tot zekerheid van betaling van het openstaande saldo van haar factu(u)r(en) geeft de koper in pand ten voordele van de verkoper (i) al zijn huidige en toekomstige schuldvorderingen, zowel op derden als tegenover de verkoper, uit welke hoofde ook, en dus niet beperkt tot handelsvorderingen, (ii) de geleverde goederen waarop de onbetaalde factu(u)r(en) betrekking heeft/hebben, (iii) alle roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen die behoren tot de eigendom van de in gebreke blijvende koper op datum van registratie hiervan in het pandregister, alsook (v) alle roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen die zullen behoren tot de eigendom van de in gebreke blijvende koper net voor elke opening van een insolventieprocedure toegekend aan de schuldenaar.

16. De koper verleent aan de verkoper een conventioneel retentierecht op alle goederen die zich nog in haar bezit bevinden in het kader van eender welk contract. De koper verleent dit retentierecht tot aan de betaling van alle achterstallige bedragen dewelke de koper nog aan de verkoper verschuldigd is, zelfs al hebben deze verschuldigde bedragen een andere oorzaak.

17. Onze facturen zijn uitsluitend betaalbaar in de munteenheid waarin ze zijn opgesteld. Hierop wordt geen uitzondering toegepast, zelfs niet voor onze buitenlandse klanten.

18. Onze garantie draagt niet verder dan die van onze leveranciers binnen de gestelde termijn.

19. De prijzen van deze offerte zijn slechts geldig bij integrale bestelling van alle posten.

20. Wij behouden ons het recht voor de prijzen van goederen van vreemde oorsprong aan te passen ingeval de muntwaarde op het ogenblik van de levering hoger is dan op de datum van onze offerte.

21. Ingeval een factuur niet betaald is op haar vervaldag behouden wij ons het recht voor te kiezen voor de ontbinding van de verkoop. In dit geval is de koper een schadevergoeding van 20% verschuldigd op de prijs van de verkochte koopwaar.

22. Partijen, zowel de Belgische als de buitenlandse, zijn akkoord dat op ieder van onze overeenkomsten en op de procedure enkel het “Belgisch recht” toepasselijk is.

23. Terugname van goederen: zie onze voorwaarden voor terugname van goederen.

24. Bestelartikelen kunnen niet geretourneerd worden.

25. Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.

26. Levering franco vanaf € 250

27. Productfoto's en afbeeldingen zijn onder voorbehoud en niet bindend. Het werkelijke product kan afwijken van de foto's.

© Lecot 2024