Privacyverklaring Lecot

Je bent je er niet altijd van bewust, maar elke bezoeker en gebruiker van ons gebruikersplatform geeft steeds enkele ‘persoonsgegevens’ vrij. Persoonsgegevens zijn die gegevens die ons toelaten jou als natuurlijke persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet. Dit zal het geval zijn zodra men een directe of indirecte link kan leggen tussen één of meerdere gegevens en een natuurlijke persoon (ook benoemd als Betrokkene of Gebruiker in deze privacyverklaring).


De verzameling en verwerking van persoonsgegevens wordt door de wetgever aan strenge voorwaarden verbonden zoals bepaald in de wetgeving, voornamelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’). Wij hebben deze Privacyverklaring opgemaakt omdat we eerlijk en transparant willen communiceren over het gebruik van jouw persoonsgegevens.


Door gebruik te maken van onze diensten gaan wij ervan uit dat iedere Gebruiker kennis heeft genomen van deze Privacyverklaring en bijgevolg de verzameling en verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, op de wijze zoals hier beschreven, aanvaardt.


Ons Privacybeleid is vatbaar voor toekomstige aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gecommuniceerd worden in de Privacyverklaring. Het is dan ook aan de Gebruiker om op regelmatige basis kennis te nemen van dit document. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden.

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De AVG maakt een onderscheid tussen de verantwoordelijke voor de verwerking en partijen die de feitelijke verwerking uitvoeren in opdracht van de verantwoordelijke voor de verwerking. We onderscheiden om die reden:

Verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking (cfr. Data Controller) is:

Lecot NV (cfr. “Lecot”)

Vier Linden 9

B-8501 Heule

Ondernemingsnummer (BTW-BE) 0405.350.033

E-mailadres: gdpr@lecot.be

Verwerker

De verwerker is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in opdracht van de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens verwerkt.

Lecot selecteert op uitermate zorgvuldige wijze haar verwerkers. Iedere verwerker moet voldoende waarborgen bieden met betrekking tot technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen rond de verwerking en voldoen aan de verplichtingen van o.a. artikels 28 en 32 van de AVG.

De persoonsgegevens worden in de eerste plaats enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Lecot. We kunnen u dan ook gerust stellen dat persoonsgegevens niet verkocht, worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn.

Gegevens kunnen echter wel meegedeeld worden aan derden indien

 • er een uitdrukkelijke toestemming is van de Betrokkene;
 • de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Dit zal het geval zijn met agenten, onderaannemers, leveranciers, commerciële partners, marketingdiensten, etc.;
 • er een wettelijke verplichting is.
 • er een gerechtvaardigd belang is.

Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Niemand wordt verplicht bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Echter wanneer u gebruik wenst te maken van de diensten van Lecot, heeft Lecot enkele persoonsgegevens nodig. 

Lecot verzamelt jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden: 

 • Aanmaken en het beheer van je account via onze website
 • Het aanmaken van offertes
 • Opmaken van overeenkomsten/contracten/bestellingen/leveringen/bestelhistoriek
 • Facturatie
 • Indien je met ons contact opneemt, telefonisch, mail, contactformulier, eventueel via bezoek in onze winkel
 • Het voortdurend verbeteren van onze website, dienstverlening en ondersteuning
 • Inschrijven op nieuwsbrieven, commerciële acties, promoties, deelname wedstrijden …
 • Tevredenheidsenquêtes
 • Cookies
 • Het testen van nieuwe functionaliteiten en voor het optimaliseren van onze systemen

De gegevensverwerking is essentieel voor de standaard bedrijfsvoering en het uitoefenen van de diensten van Lecot.

Conform de GDPR stemt dit overeen met: 

 • Contractuele overeenkomst
 • Het gerechtvaardigd belang
 • Wettelijke verplichting waar Lecot moet aan voldoen
 • Expliciete toestemming

Welke persoonsgegevens en informatie verzamelen wij en waarom?

1) Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Lecot verzamelt en verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Het ontvangen van deze persoonsgegevens kan op verschillende manieren gebeuren, waaronder:

 • Persoonlijk, telefonisch, via mail/contactformulier
 • Netwerkevents
 • Social media, website
 • Via verscheidene technische middelen (log-informatie, cookies, local storage informatie)
 • De analytische data van Lecot.be toont locatiegegevens. Op basis van deze gegevens kan jouw (vermoedelijke) locatie op een kaart (‘Kaart’) worden bepaald en aangegeven. Deze aanduidingen (op basis van een IP-adres) zijn echter allesbehalve nauwkeurig, en dus ruim onvoldoende om jouw precieze locatie te achterhalen. We gebruiken deze locatiegegevens dus niet om je te identificeren, maar enkel om de goede technische werking van ons gebruikersplatform te garanderen.
 • We kunnen jouw gegevens ook krijgen via derden, waaraan je toestemming hebt gegeven (of op basis van een ander criterium waarin de wet voorziet).
 • De verzamelde B2B-klantgegevens kunnen eveneens gebruikt worden voor het testen van nieuwe functionaliteiten/bugfixes, het optimaliseren van onze systemen, en het opzoeken van specifieke problemen op de klantenaccounts. Deze verwerking van persoonsgegevens is voor Lecot van gerechtvaardigd belang om een kwalitatieve service bieden aan haar klanten. Hierbij houden we rekening met de minimale data dat we nodig hebben om dit uit te voeren, de juistheid van klantdata is accuraat en blijft correct. Verder zal de persoonsdata niet langer bewaard blijven dan nodig in onze testomgeving. Lecot gebruikt geavanceerde beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om een juist beschermingsniveau aan te bieden aan onze klantgegevens. Deze gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden of gedeeld met derde partijen

2) Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Dit gaat over volgende persoonsgegevens (is niet limitatief):

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, e-mail,  telefoonnummer, gsmnummer, taal, geslacht, functie
 • Zakelijke persoonsgegevens: bedrijfsnaam, bedrijfsadres, rechtsvorm, ondernemingsnummer, facturatiegegevens
 • Elektronische identificatiegegevens: IP-adressen, cookies
 • Algemene persoonsgegevens betreffende: Inhoud van het bericht en eventuele technische details ervan.

Indien de minimaal gevraagde gegevens niet worden verstrekt kunnen bv. registratie, bestellingen, aankopen, of het afnemen van diensten onmogelijk zijn.

De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn adequaat en relevant voor onze doeleinden. We beperken onze verzameling van uw persoonsgegevens tot een minimum hoeveelheid dewelke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken.

We verzamelen in geen geval persoonsgegevens van bijzonder categorieën van de betrokkene, zoals gegevens over jouw ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen, seksuele geaardheid en dergelijke.

Geautomatiseerde besluitvorming?
Lecot maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, echter enkel met betrekking tot de B2B-klant of -Gebruiker van het gebruikersplatform en dus zonder directe impact op de betrokkene zelf.

Bewaartermijnen:

De verzamelde persoonsgegevens worden bewaard zolang dit nodig is in het kader van de doeleinden zoals eerder beschreven,  zolang een wettelijke basis ons toelaat deze gegevens te verwerken of in het kader van gerechtvaardigd belang waarbij Lecot steeds de belangen van u als Gebruiker in overweging zal nemen.

Wij bewaren uw persoonsgegevens daarom nooit langer op dan strikt noodzakelijk - dit wil zeggen zolang uw gebruikersprofiel actief is of zolang de persoonsgegevens noodzakelijk zijn om u bepaalde diensten of producten aan te bieden.

Worden mijn gegevens buiten de EU gebruikt (of overgedragen op derde partijen)?

Lecot is een Belgische onderneming. Niettemin is het mogelijk dat bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt in of overgedragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte mbt doeleinden zoals eerder beschreven:

 • Wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor het sluiten -of de uitvoering van een overeenkomst in het belang van de Gebruiker.
 • Wanneer de doorgifte noodzakelijk is in het kader van een wettelijke verplichting.
 • Wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de goede werking van het gebruikersplatform, de website of in de winkels en de gegevens (al dan niet door een (sub)verwerker buiten de Europese Economische ruimte) op een server worden verwerkt die zich buiten dit grondgebied bevindt.
 • Bij doorgifte aan een land buiten de Europese Economische Ruimte zorgt Lecot er steeds voor een passend en toereikend niveau ter bescherming van jouw gegevens te verzekeren.
 • Lecot zal erop toezien dat de externe verwerker steeds contractueel verbonden is met Lecot, binnen de EU met verwerkersovereenkomsten, buiten de EU met Standard Contractual clauses.

De Betrokkene is zeker van de vertrouwelijke verwerking van zijn persoonsgegevens in geval van een overname of verkoop van Lecot. In dit geval zal Lecot de nodige informatie aan Betrokkene verschaffen.

Social media

Lecot beschikt over een bedrijfspagina op o.a. LinkedIn, Facebook, Instagram en YouTube om u te informeren over onze diensten, actuele topics, events enz.  U bent vrij om Lecot wel of niet te volgen via deze social media kanalen.

Beveiliging van de persoonsgegevens:

Lecot heeft voldoende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om u een veilige verwerking van de persoonsgegevens te garanderen. Deze beveiligingsmaatregelen staan in verhouding met de aard van de persoonsgegevens en de potentiele risico’s.

De risico’s van een toevallige of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies, de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking zijn dan ook tot een minimum gereduceerd. Dit betekent jammer genoeg niet dat er geen risico meer bestaat. Bij een inbraak op haar informaticasystemen zal Lecot onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om schade en/of diefstal tot een minimum te beperken en aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen.

Bezoekers van de website, het gebruikersplatform en klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van hun computer, IP-adres, identificatiegegevens, de vertrouwelijkheid ervan,… .

Lecot kan in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens, behoudens indien dit te wijten is aan een foutieve handeling van Lecot zelf.

Wat zijn mijn rechten?

1. Toestemming

Elke betrokkene kan op elk moment eerder gegeven toestemming intrekken. Toestemming gegeven voor commerciële mailing zal op gemakkelijke wijze via een link in de mail kunnen worden ingetrokken. Dit zal echter geen afbreuk doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan.

2. Recht van bezwaar/verzet

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens zoals aangegeven in Artikel 21 van de AVG.
De betrokkene kan zich te allen tijde, kosteloos en zonder motivering verzetten tegen de voorgenomen verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze persoonsgegevens verkregen werden met het oog op direct marketing.

3.    Recht van Inzage

Iedere betrokkene die zijn identiteit bewijst beschikt over een recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van zijn/haar betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage en een copy (elektronisch of op papier) te verkrijgen van die persoonsgegevens.

4.    Recht op verbetering

Lecot engageert zich tot een zo nauwkeurig mogelijke gegevensverzameling. Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen bijgevolg steeds verbeterd worden. Aangezien het onmogelijk is om continue op de hoogte te zijn van iedere verandering of fout in de persoonsgegevens, is het aan jou als Gebruiker of Betrokkene om onnauwkeurigheden en onvolledigheden te melden en waar mogelijk in de eerste plaats zelf de nodige aanpassingen te maken binnen de gebruikersregistratie.

5.    Recht op gegevensoverdracht

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming of uit noodzakelijkheid voor de uitvoering van het contract, heeft de Gebruiker of Betrokkene het recht de persoonsgegevens welke zijn medegedeeld aan Lecot en de transactionele persoonsgegevens te ontvangen en te doen overdragen aan een andere Verantwoordelijke die gemachtigd is deze gegevens te verwerken.

6.    Recht op de beperking van de verwerking

Iedere Gebruiker of Betrokkene heeft het recht de verwerking van persoonsgegevens te beperken in bepaalde gevallen zoals uiteengezet in artikel 18 van de AVG – met name wanneer:

 • De Gebruiker of Betrokkene vooraf de juistheid van de persoonsgegevens heeft betwist.
 • De verwerking onrechtmatig is maar de Gebruiker of Betrokkene de beperking van verwerking prefereert boven wissing van zijn persoonsgegevens.
 • Lecot de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de gestelde doelen maar de Gebruiker of Betrokkene de gegevens nodig heeft voor de voor de uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.
 • Indien de Gebruiker of Betrokkene recht op bezwaar heeft uitgeoefend en dit verzoek nog moet worden beoordeeld door Lecot (mbt de mogelijkheid om de juistheid van het verzoek en de gegevens te controleren).

7.    Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid)

Iedere Gebruiker of Betrokkene heeft het recht om van Lecot de wissing van persoonsgegevens te verkrijgen zoals beschreven in artikel 17 van de AVG.
Niet alle persoonsgegevens kunnen altijd meteen worden gewist (bv. in het kader van een bewaartermijn op basis van een wettelijke verplichting).

8.    Recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend geautomatiseerde verwerking.

Iedere Gebruiker of Betrokkene heeft het recht hem/haar te verzetten tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering, onder de voorwaarden bepaald in artikel 22 van de AVG.

Rechten uitoefenen

Iedere Gebruiker of Betrokkene moet er wel rekening mee houden dat niet al deze rechten zomaar kunnen worden ingeroepen. Bij een eventuele weigering zal Lecot steeds motiveren waarom wij niet kunnen tegemoetkomen aan uw aanvraag. 


Om voorgenoemde rechten uit te oefenen kan men steeds een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan Lecot richten, per post (bij voorkeur aangetekend) of per e-mail aan GDPR@lecot.be 


Deze rechten kunnen kosteloos uitgeoefend worden door een duidelijk verzoek in te dienen via ons bovenstaand email adres. Hierin vermeld u op welk recht u wenst beroep te doen met de nodige toelichting en hoe wij u kunnen contacteren.

 • Waar kan je terecht als je niet tevreden bent met de manier waarop we omgaan met uw persoonsgegevens?

  Lecot beschikt over een Functionaris voor gegevensbescherming (FG) of een DPO. We doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens correct te behandelen. Bent u toch niet tevreden met onze werkwijze, of indien u vragen hebt aan onze DPO, dan kan u steeds contact opnemen via volgend email adres: GDPR@lecot.be
 • U kan ook altijd klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

  Gegevensbeschermingsautoriteit
  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
  tel: +32 (0)2 274 48 00
  e-mail: contact@apd-gba.be
  https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen 

Hoe omgaan met aanpassingen in onze privacy policy? 

Deze verklaring kan door Lecot worden aangepast of aangevuld indien wij dit nodig achten. We moedigen u aan om periodiek deze verklaring door te nemen zodat u op de hoogte blijft hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en beschermen.


De Nederlandstalige tekst van privacy policy primeert op vertalingen in andere talen.


Deze privacy policy is voor het laatst aangepast in juli 2023

© Lecot 2023