Gebruikersvoorwaarden

Registratie

Iedere Gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van de website en de inhoud (kortweg: Gebruiksrecht). De werkelijke omvang van het Gebruiksrecht verschilt naargelang de hoedanigheid van de Gebruiker. Het Gebruiksrecht wordt toegekend in de vorm van een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie. Deze licentie geeft de Gebruiker geen recht om de website, de onderliggende databank en de inhoud te verkopen, te herpubliceren, te herverdelen, over te dragen of in licentie te geven.

De Gebruiker krijgt pas volledige toegang tot onze website na de aanmaak van een Gebruikersprofiel door middel van onze registratieprocedure. De Gebruiker moet onze registratieprocedure volledig en correct doorlopen. Zijn gebruikersgegevens moeten op correcte, waarheidsgetrouwe, actuele en volledige wijze worden aangevuld. Deze verplichting geldt zowel bij aanmaak van het Gebruikersprofiel als bij toekomstig gebruik. Het is en blijft de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruiker om achterhaalde informatie te (laten) corrigeren of verwijderen.

Ieder Gebruikersprofiel is strikt individueel, persoonlijk en confidentieel. Je kan het Gebruikersprofiel niet overdragen aan derden zonder een uitdrukkelijke toestemming van Lecot. De Gebruiker is op exclusieve wijze verantwoordelijk voor alle handelingen die met het Gebruikersprofiel gesteld worden en moet eveneens waken over de confidentialiteit van het Gebruikersprofiel, inclusief de inloggegevens. Elke inbreuk op het confidentiële karakter moet gemeld worden bij Lecot zodat de nodige maatregelen kunnen worden getroffen.

LET OP: Het is absoluut verboden de confidentialiteit van het Gebruikersprofiel te schenden. De aanmatiging van naam (artikel 231 Strafwetboek), Valsheid in informatica (artikel 210bis §1 Strafwetboek), aanranding van de eer en goede naam (artikel 443 en 453bis Strafwetboek) en andere vormen van identiteitsfraude zijn strafrechtelijk sanctioneerbare misdrijven.

Einde gebruiksrecht

Het gebruiksrecht wordt toegekend voor een onbepaalde duur; behoudens afwijkingen ten gevolge van de onderlinge verhouding tussen de Handelaar en Lecot. Zowel de Gebruiker als Lecot kunnen het Gebruiksrecht ten allen tijde beëindigen. De Gebruiker beëindigt zijn Gebruiksrecht door zijn gebruik stop zetten en/of onze (mobiele) applicaties te verwijderen. Dergelijke stopzetting brengt geen automatische verwijdering van het Gebruikersprofiel met zich mee.

Indien de Gebruiker zijn Gebruikersprofiel wenst te verwijderen moet zijn recht uitoefenen door middel van een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan Lecot, per post of per e-mail aan info@lecot.be. Lecot verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan jouw verzoek een gevolg te geven.

Lecot behoudt zich het recht voor alle redelijke en gepaste maatregelen te treffen indien de Gebruiker in strijd handelt met de gebruikersvoorwaarden en hem gekende verplichtingen, geldende rechtsregels, rechten van derde partijen of algemeen geaccepteerde internetgedragsregels. Lecot behoudt een ruime keuzemarge omtrent het nemen van een sanctionerende en remediërende maatregel en de draagwijdte van die maatregel. Bijgevolg beschikt Lecot over de mogelijkheid om een tijdelijke en/of permanente schorsing van (bepaalde functionaliteiten van) het gebruiksrecht te ondernemen net als de verwijdering van een Gebruikersprofiel.

Onze website

Goede werking, veiligheid en toegankelijkheid

Je kan ervan op aan, wij bieden een gebruiksvriendelijke website aan die veilig is voor iedere Gebruiker. We nemen dan ook alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze website te garanderen. Toch kunnen we jou geen absolute garanties geven en moet men onze maatregelen beschouwen als een middelenverbintenis.

Ieder gebruik van de website gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat wij geen aansprakelijkheid dragen voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan de website, ongeacht het bestaan van overmacht of een vreemde oorzaak.

We hebben het recht om de toegang tot onze website ten allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde.

Inhoud op onze website

De inhoud op onze website wordt grotendeels door ons bepaald. Wij besteden de grootste zorg aan de informatie op de website. Dit wil zeggen dat we de nodige maatregelen nemen om onze website zo volledig, nauwkeurig en actueel als mogelijk te houden, zelfs al wordt de informatie aangeleverd door derde partijen. We kunnen onze website en haar inhoud dus steeds wijzigen, aanvullen of verwijderen.

Toch kunnen we geen garanties geven omtrent de kwaliteit van informatie op onze website. Het is dus mogelijk dat de informatie niet volledig is, niet voldoende accuraat is en/of nuttig is. We zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de Gebruiker lijdt ten gevolge van de informatie op onze website.

Stel dat bepaalde inhoud op onze website een schending van de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan jou om ons dit zo spoedig mogelijk te melden zodat we de gepaste maatregelen kunnen nemen. Zo kunnen we overgaan tot een gedeeltelijke of gehele verwijdering van de informatie.

Onze website bevat inhoud die gedownload kan worden. Iedere download van onze website gebeurt steeds op eigen risico. Wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk zijn en schade ten gevolge van een verlies van data of schade aan het computer systeem valt volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Gebruiker.

Wat wij van jou als gebruiker verwachten

Ook de Gebruiker draagt een zekere verantwoordelijkheid met betrekking tot de manier waarop wij onze website aanbieden. Dit betekent dat je ten allen tijde moet onthouden van handelingen die een schadelijke impact op de goede werking en veiligheid van de website en het gebruik ervan tot gevolg hebben. Zo mag de website niet gebruikt worden om ons business model te omzeilen en/of gebruikt worden om informatie van andere Gebruikers op grote schaal te verzamelen.

Het is bijgevolg aangeraden om onze website niet te gebruiken voor de verspreiding van inhoud die schade aan andere Gebruikers van de website kan toebrengen, zoals de verspreiding van schadelijke programmatuur zoals computervirussen, malwareworms, trojans en cancelbots. De verspreiding van ongevraagde en/of commerciële berichten via de website, zoals junk mail, spamming en kettingbrieven, valt hier ook onder.


Wij behouden ons het recht voor om alle noodzakelijke handelingen te treffen die herstel kunnen opleveren voor ons en voor onze Gebruikers, zowel op gerechtelijk als buitengerechtelijk vlak. De Gebruiker is als enige persoonlijk en integraal verantwoordelijk indien zijn handelingen en gedragingen effectief schade veroorzaakt aan de website en de andere Gebruikers. In dat geval moet hij Lecot vrijwaren van iedere schadeclaim die volgt.

© Lecot 2024